MURB Deorbitation System (MDS)MURB Deorbitation System (MDS)

MURB Deorbitation System (MDS) – co to?

MDS jest nową koncepcją systemu deorbitacyjnego, który może być wykorzystany w ostatnich stopniach rakiet oraz mały satelitach orbitujących na niskich orbitach. Projektem ten jest obecnie w fazie 0 (na bazie standardów ESA – ECSS).

Głównym zadaniem MDS jest zaproponowanie klientom taniego, łatwego w użyciu oraz bezpiecznego systemu deorbitacyjnego. Więcej szczegółów znajduje się poniżej.

MURB Deorbitation System (MDS) – what is it?

The MDS is a new concept of deorbitation system which could be applicable to rocket upper stages and small satellites which orbit on Low Earth Orbits. This project is in the phase 0 (based on the ESA’s standard – ECSS).

The main goal of MDS is to give for customers a cheap, easy to use and safety deorbitation system. More details are available below.

MDS – podstawowe informacje:

 1. Łatwy w użyciu
 2. Małe wymiary
 3. Wysoka niezawodość
 4. Skalowalny
 5. Niski koszt
 6. Przygotowany do długiej pracy w trybie uśpienia podczas
 7. Niezalezne źródło zasilania
 8. Do wykorzystania w ostatnich stopniach rakiet oraz małych satelitach
 9. W pełni autonomiczny system

1. Łatwy w użyciu

MDS pozwoli na szybką integrację i deintegrację. Będzie potrzebował jedynie podwójnej linii sygnałowej i miejsca w statku kosmicznym. Klient otrzyma 2 egzemplarze MDS (model lotny oraz zapasowy) oraz jeden masowy. Instrukcja użytkowania wyjaśnia wszystkie aspekty użycia systemu MDS.

2. Małe wymiary

MDS jest relatywnie mały. W szczególności w porównaniu do innych komercyjnych rozwiązań. Minimalna przestrzeń potrzebna dla tego systyemu pozwoli zoptymalizować konfigurację mechaniczną satelity, co pozwoli spełnić wymóg Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego maksymalnego czasu obecności statku kosmicznego na orbicie (ograniczenie do 25 lat).

3. Wysoka niezawodność

MDS spełnia wymogi zarówno dostawcy rakiety jak i właściciela statku kosmicznego dotyczące bezpiecznego wykorzystania podczas startu rakiety. Po separacji MDS pozostanie w trybie uśpienia do momentu wyłączenia “life signal”.

4. Skalowalny

Będzie możliwość do przeskalowania systemu MDS dla każdego statku kosmicznego. Konstrukcja jest modyfikowalna.

5. Niski koszt

MDS będzie tani. Koszt systemu powinien stanowić zaledwie kilka procent całkowitego kosztu projektu.

6. Przygotowany do długiej pracy w trybie uśpienia podczas

System MDS jest przygotowany do długiej pracy w trybie uśpienia, co jest bardzo ważne dla misji satelity. Bardzo ważną rzeczą jest spełnienie wymagań właściciela sateltiy i aktywowanie systemu MDS wyłącznie w dwóch przypadkach: jeżeli satelita uległ awarii lub misja zostanie zakończona.

7. Niezależne źródło zasilania

Tak samo jak długa praca w trybie uśpienia, tak niezależne źródło zasilania jest bardzo ważne. Pozwala to na aktywację MDS w przypadku awarii satelity lub zakończenia misji. Źródło zasilania (PSU) dla systemu MDS będzie posiadało redundancję, która zwiększy niezawodność i pozwoli zdeorbitować statek kosmiczny i pozostawić czystą przestrzeń kosmiczną.

8. Applicable to satellites and rocket upper stages

The MDS will be ready to use on satellites and rocket upper stages. Especially it is important to deorbit the rocket upper stages, because this parts of rockets are useless after the separation. Since the first rocket flights there is many rocket bodies in space.

9. Autonomous system

The MDS will be fully autonomous system. Thanks of it the MDS will be fully independent and allow to deorbit the spacecraft even if it is dead.

The Conclusion:

The MDS is the new concept of deorbitation system which will be a very reliable and much more cheaper than other commercial products. As it was written in the beginning of the article, the MDS project is in a phase 0. Soon the phase 0 will be closed and the MDS will start a new phase – phase 1.

Final remarks:

We must use space with a patient for the future generations. We cannot change our outer space into a garbage place. Lets do something for all of us. Do not leave a debris in space. We all will be thank for you!

The MDS guidelines:

 1. Easy to use
 2. Small
 3. High reliability
 4. Scalable
 5. Low cost
 6. Long time in the sleep mode
 7. Independent power source
 8. Applicable to satellites and rocket upper stages
 9. Autonomous system

1. Easy to use

The MDS will allow to fast assembly and deassembly. It will need only one double signal line and place in a spacecraft to put it on. The customer will get a 2 pieces of MDS (flight and safe models) and 1 piece of mass dummy. The user manual describes all issues of using the MDS.

2. Small

The MDS will relatively small. Especially in compare to other commercial solutions. The minimum volume needed for this system will allow to optimize a mechanical configuration of the satellite and fulfil the United Nations requirements for the maximum spacecraft existing on the orbit (limited to 25 years).

3. High reliability

The MDS will satisfy the requirements for the launcher provider and spacecraft owner for safe use during the launch. After the separation the MDS will be in a sleep mode until the “life signal” exists.

4. Scalable

There will be possibility for scale the MDS for every spacecraft. The construction allows to modify.

5. Low cost

The MDS will be cheap. The cost for a MDS should be about a few percent of the total satellite project cost.

6. Long sleep mode

The MDS long sleep mode is very important for the satellite mission. It is necessary to satisfy the satellite owner requirements and active the MDS only in two cases: if satellite is dead or the mission is ended.

7. Independent power source

As the long sleep mode, the independent power source is very important. It allows to operate MDS if the satellite is down. The Power System Unit (PSU) for MDS will have a redundancy which increase the reliability and allow to deorbit the spacecraft and leave space clear.

8. Applicable to satellites and rocket upper stages

The MDS will be ready to use on satellites and rocket upper stages. Especially it is important to deorbit the rocket upper stages, because this parts of rockets are useless after the separation. Since the first rocket flights there is many rocket bodies in space.

9. Autonomous system

The MDS will be fully autonomous system. Thanks of it the MDS will be fully independent and allow to deorbit the spacecraft even if it is dead.

The Conclusion:

The MDS is the new concept of deorbitation system which will be a very reliable and much more cheaper than other commercial products. As it was written in the beginning of the article, the MDS project is in a phase 0. Soon the phase 0 will be closed and the MDS will start a new phase – phase 1.

Final remarks:

We must use space with a patient for the future generations. We cannot change our outer space into a garbage place. Lets do something for all of us. Do not leave a debris in space. We all will be thank for you!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.